Regulamin serwisu Flotomat.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień i świadczenia usług w serwisie Internetowym Flotomat.pl dostępnym poprzez stronę Internetową https://flotomat.pl/.
 2. Usługodawcą jest Mamalu Sp. z o.o., 3 Maja 22/2C, 40-096 Katowice, NIP: 634-300-65-54, REGON: 52119119800000, e-mail: kontakt@flotomat.pl, numer telefonu: +48881265093.
 3. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zawarcia umowy dot. Usług za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie. Klientem jest zarówno Konsument, jak i Przedsiębiorca,
  2. Konsument - w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Klient, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności. Konsumentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu może być wyłącznie Klient mający miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej,
  3. Konto Klienta - indywidualne konto Klienta w Serwisie, zawierające indywidualne dane Klienta oraz umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych poprzez Serwis oraz zawieranie umów dot. Winiet,
  4. Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Klientów w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć Internet do Serwisu oraz udostępnienie narzędzia służącego do zawierania umów dot. Winiet,
  5. Winieta - dowód opłaty uprawniający do poruszania się po wybranych drogach w wybranych krajach Unii Europejskiej,
  6. Usługodawca - podmiot świadczący Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu,
  7. Serwis – serwis Internetowy utrzymywany przez Usługodawcę w domenie https://flotomat.pl/,
  8. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
 4. Serwis oferuje za pomocą sieci Internet dostęp do narzędzia służącego do zawierania umów dot. Winiet. 
 5. Szczegółowe informacje o Winietach i Usługach znajdują się na stronie Internetowej https://flotomat.pl/, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Usługodawcy.
 6. Klient może kontaktować się z Usługodawcą drogą pocztową oraz drogą elektroniczną na poniżej wskazane adresy: kontakt@flotomat.pl, MAMALU sp. z o.o., ul. 3 Maja 22/2C, 40-096 Katowice
 7. Zamówienia w serwisie  można składać przez całą dobę.
 8. Kopiowanie, udostępnianie lub odsprzedaż Winiety osobom trzecim jest zabroniona. Nie jest możliwe dokonanie cesji umowy dot. Winiet.
 9. Zawierając umowę dot. Winiety w Serwisie Klient zleca Usługodawcy zakup Winiety w jego imieniu i na jego rzecz. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulacjami dot. Winiet obowiązującymi w danym państwie, którego Winieta dotyczy i jest wyłącznie odpowiedzialny za spełnianie wymogów związanych z korzystaniem z Winiety oraz za przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 10. Usługodawca dokonuje zakupu Winiety o parametrach wskazanych przez Klienta. Usługodawca nie dokonuje weryfikacji poprawności przekazanych przez Klienta parametrów i nie ponosi odpowiedzialności za błędy parametrów wskazanych przez Klienta.

§ 2

Warunki korzystania z usług elektronicznych | Funkcjonalności Serwisu

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi elektroniczne na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą. W ramach świadczonych usług elektronicznych Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi cyfrowe i towary cyfrowe. Usługa polega na udostępnianiu narzędzia do zamawiania Winiet oraz na zakupie Winiety w imieniu i na rzecz Klienta przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca pobiera opłaty za świadczenie Usług dot. zakupu Winiety na rzecz Klientów.
 3. Konsumentem mogą być osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej.
 4. By móc korzystać z Serwisu oraz złożyć zamówienie poprzez Serwis (tj. założyć Konto Klienta) Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej,
  3. korzystać z przeglądarki Internetowej (w najnowszych wersjach),
  4. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768, a w przypadku urządzeń mobilnych - 360 x 768
  5. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 5. Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć Internet do Serwisu. Poprzez Serwis Usługodawca świadczy między innymi następujące rodzaje Usług:
  1. Dostęp do materiałów opublikowanych w Serwisie, w tym w szczególności do ofert dot. Winiet,
  2. Umożliwienie płatności,
  3. Historia pobranych Winiet,
  4. Narzędzie do komunikacji z Usługodawcą,
  5. Konta Klientów,
  6. Aktywacja i dezaktywacja usługi Newsletter.
 6. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z opisaną w Regulaminie interoperacyjnością, kompatybilnością i funkcjonalnością rozumianą jako:
  1. funkcjonalność - zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia, pojęcie funkcjonalności odnosi się do możliwych sposobów wykorzystania treści cyfrowych lub usługi cyfrowej,
  2. kompatybilność - współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania,
  3. interoperacyjność - zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju, pojęcie interoperacyjności odnosi się do tego, czy i w jakim zakresie treści cyfrowe lub usługa cyfrowa mogą współdziałać ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innym niż sprzęt komputerowy lub oprogramowanie, z którymi treści cyfrowe lub usługi cyfrowe tego samego rodzaju są zazwyczaj używane.
 7. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Konta Klienta jest nieodpłatne. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Konta Klienta w tym przypadku następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zarejestrowania w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 8. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter jest nieodpłatne i następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zapisu na Newsletter poprzez Serwis. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w usługi w każdym czasie poprzez wypełnienie procedury udostępnionej przez Usługodawcę po naciśnięciu przycisku “Zapisz”.
 9. W terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera oraz Usługi Konta Klienta Klient może od ww. umów odstąpić bez podania przyczyny. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 
 10. Konto Klienta umożliwia korzystanie z płatnych Usług oferowanych w Serwisie przez Usługodawcę, w tym w szczególności zawieranie umów dot. Winiet.
 11. Pełna rejestracja Konta Klienta następuje po potwierdzeniu rejestracji Konta Klienta poprzez kliknięcie w link przesłany w wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta.

§ 3

Postanowienia ogólne

 1. Klienci mogą zarejestrować indywidualne Konta Klienta w Serwisie.
 2. Konta indywidualne umożliwiają Klientom korzystanie z usług świadczonych przez Serwis, w tym zakup Winiet.
 3. Rejestracji w Serwisie dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym należy podać następujące dane: adres e-mail, imię, nazwisko, hasło do konta, adres zamieszkania (miasto, kod pocztowy, kraj), a w przypadku Przedsiębiorcy dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarcze, w tym adres (miasto, kod pocztowy, kraj), numer identyfikacji podatkowej.
 4. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 5. Nie jest dozwolone zakładanie Konta Klienta za pomocą automatu.
 6. Wszelkie działania podejmowane przez Klientów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 7. Każdy Klient zobowiązuje się do:
  1. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Serwisu zgodnie z celem Serwisu,
  2. przestrzegania zasad prawa i dobrych obyczajów,
  3. poszanowania praw i dóbr osobistych innych Klientów i Usługodawcy,
  4. niedziałania na szkodę innych Klientów, Usługodawcy, Serwisu i osób trzecich.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Serwisu.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. działania podejmowane przez Klientów,
  2. niespełnienie specyficznych wymagań Klienta, innych niż wynikające z ogólnego założenia Serwisu lub umowy dotyczącej zakupu Winiety. 
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do Serwisu wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane (login i hasło) Klienta.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie inne skutki wywołane ujawnieniem przez Klienta osobie trzeciej swojego hasła lub loginu.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu Serwisu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Klient, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Serwisu.
 13. W przypadku zawiadomienia o dostępie do Serwisu osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.
 14. Usługodawca przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych w Serwisie, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Klienta w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, zakłóceń w funkcjonowaniu Konta bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Serwisu.
 16. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Serwisie, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Serwisu. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności Serwisu. Informacje o zmianach funkcjonalności Serwisu będą przekazywane Klientowi w sposób określony w §12 poniżej.
 17. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w Serwisie treści zawierających zapisy i materiały sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących naruszenie praw autorskich, piractwo komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 18. Konto Klienta, który nagminnie zamieszcza lub przekazuje treści niezgodne z prawem, niezgodne z niniejszym Regulaminem bądź treści naruszające dobra osobiste innych osób może zostać zablokowane lub usunięte przez Usługodawcę.

§ 4

Zawieranie umów dot. zakupu Winiet w Serwisie

 1. Umowa dotycząca zakupu Winiety zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Klientem. 
 2. Usługodawca zakupuje Winiety w imieniu i na rzecz Klienta.
 3. Cena wykupienia winiety w sklepie flotomat.pl jest ceną brutto i zawiera wszystkie opłaty, takie jak: oficjalny koszt winiety, koszty przewalutowania, koszty płatności Internetowej, prowizję za usługę wykupienia winiety w imieniu i na rzecz klienta, podatek VAT od usługi wykupienia winiety w imieniu klienta.
 4. Do całkowitego kosztu wykupienia winiety może być doliczona opłata za wysyłkę winiet kurierem, jeżeli zakupiona winieta ma postać fizycznej naklejki. Koszt wysyłki kurierem widoczny jest w podsumowaniu koszyka, przed dokonaniem płatności.
 5. Do całkowitego kosztu wykupienia winiety może być doliczona opłata za wysyłkę zamówienia SMSem na numer telefonu podany przez klienta. Opłatę za SMS klient może aktywować lub dezaktywować w koszyku.
 6. Na treść umowy składają się łącznie: treść Regulaminu oraz treść oferty dotyczącej zakupu Winiety. 
 7. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony Internetowej Serwisu z wykorzystaniem procedury udostępnionej w Serwisie przy wykorzystaniu aktywnego Konta Klienta. Usługodawca nie umożliwia składania zamówień w drodze telefonicznej, e-mailowej lub stacjonarnej.
 8. Tryb zawierania umowy dotyczącej zakupu Winiety jest następujący:
  1. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesującą go Winietę w Serwisie poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku,
  2. Klient przechodzi do następnej karty poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech wybranej Winiety, wskazanej łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia,
  3. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia,
  4. Kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty,
  5. Do zawarcia umowy dochodzi z momentem zapłaty przez Klienta wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy,
  6. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Usługodawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych usług, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia, informację o udzielonej zgodzie na spełnienie świadczenia przed upływem okresu na odstąpienie od umowy.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu,
  2. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Serwisu,
  3. przesłanie wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej.
 10. Treść cyfrową (tj. Winietę) uważa się za dostarczoną w chwili, gdy:
  1. treść cyfrowa (lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej) zostały udostępnione Klientowi lub urządzeniu, które Klient wybrał w tym celu, lub
  2. Klient lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

§ 5

Oficjalne ceny winiet

 1. Winiety wykupowane są w imieniu i na rzecz klienta w zagranicznych serwisach do zakupu winiet, takich jak edalnice.cz, asfinag.at, ematrica.nemzetiutdij.hu, roviniete.ro, eznamka.sk, evinjeta.dars.si, web.bgtoll.bg
 2. Ceny winiet bezpośrednio w punktach sprzedaży wyrażone są w walucie macieżystej danego kraju bez dodatkowych kosztów takich jak koszty przewalutowania, koszty prowizji, opłat transakcyjnych i podatku VAT.
 3. Ceny winiet bezpośrednio w systemach poboru opłat w roku 2024:
  1. Czechy
   - pojazd do 3,5t na 1 dzień - 200 CZK
   - pojazd do 3,5t na 10 dni - 270 CZK
   - pojazd do 3,5t na 30 dni - 430 CZK
   - pojazd do 3,5t na 365 dni - 2 300 CZK

  2. Austria
   - pojazd do 3,5t na 1 dzień - 8,60 EUR
   - pojazd do 3,5t na 10 dni - 11,50 EUR
   - pojazd do 3,5t na 2 miesiące - 28,90 EUR
   - pojazd do 3,5t na rok - 96,40 EUR
   - motcykl na 1 dzień - 3,40 EUR
   - motcykl na 10 dni - 4,60 EUR
   - motcykl na 2 miesiące - 11,50 EUR
   - Brenner 1 przej. - 11,00 EUR
   - Tauern 1 przej. - 13,50 EUR

  3. Słowacja
   - kat. M1 na 10 dni - 12,00 EUR
   - kat. M1 na 30 dni - 17,00 EUR
   - kat. M1 na 365 dni - 60,00 EUR
   - kat. O1/O2 na 10 dni - 12,00 EUR
   - kat. O1/O2 na 30 dni - 17,00 EUR
   - kat. O1/O2 na 365 dni - 60,00 EUR

  4. Węgry
   - kat. D1M na 10 dni - 3200 HUF
   - kat. D1M na 1 miesiąc - 5180 HUF
   - kat. D1 na 10 dni - 6400 HUF
   - kat. D1 na 1 miesiąc - 10360 HUF
   - kat. D1 na rok - 57260 HUF
   - kat. D2 na 10 dni - 9310 HUF
   - kat. D2 na 1 miesiąc - 14670 HUF
   - kat. D2 na rok - 81280 HUF
   - kat. U na 10 dni - 6400 HUF
   - kat. U na 1 miesiąc - 10360 HUF
   - kat. U na rok - 57260 HUF

  5. Rumunia
   - pojazd osobowy na 7 dni - 3,00 EUR
   - pojazd osobowy na 30 dni - 7,00 EUR
   - pojazd osobowy na 90 dni - 13,00 EUR
   - pojazd osobowy na 12 miesięcy - 28,00 EUR
   - pojazd dostawczy na 7 dni - 6,00 EUR
   - pojazd dostawczy na 30 dni - 16,00 EUR
   - pojazd dostawczy na 90 dni - 36,00 EUR
   - pojazd dostawczy na 12 miesięcy - 96,00 EUR

  6. Bułgaria
   - pojazd do 3,5t na 7 dni - 15,00 BGN
   - pojazd do 3,5t na 1 miesiąc - 30,00 BGN
   - pojazd do 3,5t na 3 miesiące - 54,00 BGN
   - pojazd do 3,5t na 365 dni - 97,00 BGN

  7. Słowenia
   - kat. 1 na 7 dni - 8,00 EUR
   - kat. 1 na 6 miesięcy - 32,00 EUR
   - kat. 2A na 7 dni - 16,00 EUR
   - kat. 2A na 1 miesiąc - 32,00 EUR
   - kat. 2A na rok - 117,50 EUR
   - kat. 2B na 7 dni - 32,00 EUR
   - kat. 2B na 1 miesiąc - 64,10 EUR
   - kat. 2B na rok - 235,00 EUR

§ 6

Terminy i sposoby płatności

 1. Serwis udostępnia formy płatności za zamówienie każdorazowo określone w Serwisie. Serwis udostępnia w szczególności następujące formy płatności:
  1. Karta kredytowa,
  2. Blik,
  3. Szybkie przelewy.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

§ 7

Dostawa

 1. Serwis dostarcza winiety drogą elektroniczną, poprzez wiadomość SMS z indywidulnym adresem URL do strony realizacji zamówienia.
 2. Serwis dostarcza winiety drogą elektroniczą, poprzez aktualizację pulpitu firmy o informacje o zakupionej winiecie wraz z możliwością pobrania winiety.
 3. Serwis dostarcza winiety w ciagu 24 godzin od momentu zaksięgowania płatności.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Uprawnienia określone w niniejszym paragrafie przysługują wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy Konsument może od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy. 
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail kontakt@flotomat.pl Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na wskazany powyżej adres e-mail.
 5. W razie odstąpienia, cena zapłacona za Usługę zostanie Klientowi zwrócona niezwłocznie i nie później, niż w terminie 14-stu dni od daty, w której Usługodawca został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W żadnym razie Klient nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje wobec umów o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów. 

§ 9

Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Konsumenta mającego miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej za niezgodność towarów i usług z umową

 1. Niniejszy paragraf określa zasady odpowiedzialności wyłącznie wobec Konsumenta za niezgodność towarów i usług z umową.
 2. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia usług i towarów cyfrowych zgodnych z umową. Usługodawca ma prawny obowiązek świadczenia usług bez wad.
 3. Zasady dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy wobec Konsumenta z tytułu umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej reguluje Rozdział 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności towaru z umową sprzedaży.
 5. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji,
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował,
 6. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
  1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz treści w reklamie lub na etykiecie,
  3. być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać
  4. być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Usługodawcę przed zawarciem umowy. 
 7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.
 8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru cyfrowego lub usługi cyfrowej z umową istniejący w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Przed upływem powyższego terminu Konsument może powiadomić Usługodawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji, o których mowa w §1 ust. 6.
 9. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób.
 10. Usługodawca potwierdza wpływ reklamacji.
 11. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Usługodawca informuje o tym fakcie wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 12. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację Konsumenta i jego żądanie.
 13. Konsument ma obowiązek współpracować z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych (w tym przykładowo przy zastosowaniu komunikacji e-mailowej, telefonicznej, poprzez przesłanie wymaganych printscreenów), w celu ustalenia, czy brak zgodności treści lub usługi cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta.
 14. Konsument jest uprawniony do zgłoszenia uwag dotyczących wszelkich nieprawidłowości działania Serwisu w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Uwagi takie powinny zostać złożone drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres ……………………… Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
 15. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i informacje o działaniu Serwisu, a także naruszenia Regulaminu należy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.

§ 10

Odpowiedzialność Usługodawcy wobec podmiotów innych niż określone w §8

 1. Niniejszy paragraf określa zasady odpowiedzialności wobec Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Klient jest uprawniony do zgłoszenia uwag dotyczących wszelkich nieprawidłowości działania Serwisu w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Uwagi takie powinny zostać złożone drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@flotomat.pl Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
 3. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i informacje o działaniu Serwisu, a także naruszenia Regulaminu należy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.

§ 11

Ochrona danych osobowych

 1. Dane Klientów będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 2. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na Stronie Internetowej. 

 

§ 12

Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, z istotnych powodów, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie realizacji Usług, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy. 
 2. O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Klientów na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Klientowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji. 
 3. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na zawarte umowy.

 

§ 13

Aktualizacje

 1. Usługodawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Usługi z umową, a Konsument powinien wówczas zainstalować te aktualizacje w rozsądnym czasie, w szczególności w terminie wskazanym przez Usługodawcę.
 2. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawca zgodnie z ust. 1 powyżej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1. poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania,
  2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.

 

§ 14

Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Serwisie, Konsument niebędący przedsiębiorcą ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach Internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma Internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę Internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z Internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawem właściwym dla umów zawieranych z Konsumentami jest prawo polskie, chyba, że prawo właściwe dla miejsca zamieszkania Konsumenta reguluje jego uprawnienia w sposób korzystniejszy dla Konsumenta. Prawem właściwym dla umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami jest prawo polskie.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Klientem niebędącym Konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.

 


 

 

Załącznik 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: ……….

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy dotyczącej  następujących usług  ……………………………

- Powód odstąpienia od umowy (opcjonalne) ………………….

- Data zawarcia umowy………………. 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………

- Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data